כתבת תוכן

NIN

התקין הניהול בעיניך ? (חלק א') מאת: ערן טל, רו"ח

בשנת 1998 החליטה הממשלה כי תנאי סף לעמותות אשר מבקשות תמיכות ממשרדים ממשלתיים הינו הצגת אישור ניהול תקין של רשם העמותות. בהמשך אף נוספה הדרישה לקיומו של אישור ניהול תקין גם לעמותות המעניקות שירותים למשרדי הממשלה.


לצורך הפקת האישור, הסמיכה הממשלה את רשם העמותות לבחון האם עמותה, המבקשת אישור ניהול תקין, עומדת בכל הדרישות החוקיות החלות עליה, וכן אם נכסיה והכנסותיה משמשים אך ורק את המטרות שהוצהרו.

רשם העמותות אף רשאי לבצע, ובפועל אכן מבצע, בדיקות תקופתיות של העמותות בהקשר זה, וכן רשאי הוא לבדוק את עמידתן של עמותות בדרישות חוק גם אם אינן בין הפונות בבקשות לאישור ניהול תקין.


הדרישה לניהול תקין אומנם חלה על עמותות בעלות התקשרויות עם מוסדות המדינה (וגם חברות לתועלת הציבור – חל"צ), אך בהחלט רלבנטית גם לעמותות אחרות, לצורך שיפור ניהולן ותפקודן, לצורך התנהלות תקינה של עמותות ומלכ"רים בכלל, ובדיקה האם כספי הציבור המוזרמים לעמותות, אם כתמיכות ואם כתרומות, יגיעו לייעדם וישמשו למטרות לשמן הוקמו. ואכן, לא פעם הותנו תרומות פרטיות בקיומו של אישור זה.


בסדרת המאמרים הקרובה נסקור את הדרוש לניהול תקין של עמותות.

המבנה הארגוני


עמותה חייבת לקיים לפחות שלושה מוסדות שהם אסיפה כללית, ועד מנהל וועדת ביקורת. עמותות שמחזורן הכספי השנתי גבוה מכ-1,200 אלפי ש"ח חייבות למנות גם רואה חשבון מבקר לצורך עריכת ביקורת על הדוחות הכספיים השנתיים שלה.


האסיפה הכללית, שכוללת את כל חברי העמותה, בין אם ייסדו אותה ובין אם הצטרפו במהלך תקופת הפעילות, בוחרת את החברים בגופים האחרים בעמותה, ובין השאר מאשרת את הדוחות הכספיים השנתיים.

הועד המנהל אחראי על הניהול השוטף של העמותה, ולו גם סמכות שיורית – כל הסמכויות שלא ייחדו לגוף אחר בעמותה.

ועדת הביקורת בודקת את הניהול התקין של העמותה בהיבטים של יעילות, חסכון ותקינות הפעולות של העמותה.


מורשי חתימה שמוסמכים על ידי הועד המנהל הם אלה אשר מוסמכים לחתום בשם העמותה על מסמכים שונים כגון: מסמכים בבנקים, חוזים מול הגורמים השונים וכו'.

פעילות העמותה


עמותה מוקמת למטרות מסוימות שהוצהרו עם הקמתה או במהלך פעילותה, ועליה לפעול בהתאם למטרות אלו בלבד, ובהתאם לתקנון שלה. עמותה צריכה גם לנצל את כל המשאבים העומדים לרשותה לצורך קידום מטרות אלו.


בנוסף, עמותה מוגדרת גם כ"מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) ולכן חל עליה איסור לחלוקת רווחים לחברים בה, בניגוד להתאגדות כחברה, שבה הדבר אפשרי ומקובל.

דוחות ומסמכים


כמו בכל צורת התארגנות אחרת, חייבת העמותה להשתמש בשמה המלא בכל מסמך היוצא מטעמה, בתוספת ציון עובדת היותה עמותה. נהוג להוסיף את המינוח "עמותה רשומה" (או ע"ר), כאשר העמותה רשומה ברשם העמותות.


במסגרת פעילותה השוטפת של העמותה, עליה להגיש דוחות ומסמכים שונים לרשם העמותות, וזאת מלבד דוחות שמוגשים לגופים אחרים שמעבירים תמיכות או הקצבות.

על העמותה לעדכן את רשם העמותות בכל שינוי של כתובת או שמות החברים במוסדות העמותה ובשינויים בתקנון או במטרות העמותה. כמו כן, על העמותה להגיש לרשם העמותות את דוחותיה הכספיים השנתיים בצירוף חוות דעתו של רואה החשבון המבקר, כאשר נדרש, וכן בצירוף הדוח המילולי השנתי, אשר מבאר נתונים בדבר פעילות העמותה בשנת הדוח.

 

 

במאמר הבא נמשיך לסקור את המאפיינים לניהול התקין של העמותה.

 

במאמר הבא נרחיב על סמכויות כל גוף במבנה הארגוני.

 

שתפו כתבה: